Konu Anlatımları - Matemetik2

Bu Kategoriye Ait İçerikeri Rss İle Takip Et
MATRİS ve DETERMİNANT
Konu Anlatımları (0)
A. MATRİSİN TANIMI şeklinde, bir cismin elemanlarının sıralı bir tablosuna m ´ n türünde (m tane satır ve n tane sütun) bir matris denir. Matrisler büyük harfle gösterilir. Tablodaki yatay sıralara satır, düşey sıralara sütun adı verilir.       elemanları, A matrisinin 1. satırını oluşturmaktadır.       elemanları, A matrisinin 3. sütununu oluşturmaktadır. Burada aij genel terimi gösterir. i, satır n..devamı>>

EKSTREMUM PROBLEMLERİ
Konu Anlatımları (0)
1. Birinci türevin + dan – ye geçtiği noktada, fonksiyonun yerel maksimum değerini aldığını, 2. Birinci türevin – den + ya geçtiği noktada, fonksiyonun yerel minimum değerini aldığını vermiştik. Bu iki bilgiyi kullanarak, ekstremum problemlerini (Maksimum, minimum problemlerini) çözebiliriz. Ancak, “Maksimum, minimum problemleri” için, ikinci bir çözüm yolu olarak, ikinci türevi de kullanabiliriz. Şöyle ki; 1. Birinci türevin kökü, ikinci türevi negat..devamı>>

BELİRLİ İNTEGRAL
Konu Anlatımları (0)
A. BELİRLİ İNTEGRAL olmak üzere, ifadesine f(x) fonksiyonunun  a dan b ye belirli integrali denir. Belirli integralin eşiti gösterimlerinden biriyle yapılır.         Uyarı Daima sadeleşeceği için, integral sabiti olan c belirli integralde yazılmaz.     B. BELİRLİ İNTEGRALİN ÖZELLİKLERİ Özellik   ..devamı>>

BELİRSİZ İNTEGRAL
Konu Anlatımları (0)
A. DİFERANSİYEL KAVRAMI x in sonsuz küçük değişimi dx şeklinde gösterilir. Buna x değişkeninin diferansiyeli denir. Fonksiyondaki değişim dy ile gösterilir.       dy = f '(x)dx ifadesine y = f(x) fonksiyonunun diferansiyeli denir.   B. BELİRSİZ İNTEGRAL Türevi f(x) veya diferansiyeli f(x)dx olan F(x) fonksiyonuna f(x) in belirsiz integrali denir ve       şeklinde gösterilir. sembolün..devamı>>

GRAFİKLER
Konu Anlatımları (0)
GRAFİKLER y = f(x) fonksiyonunun analitik düzlemdeki (dik koordinat sistemindeki) görüntüsü olan noktalara, fonksiyonun grafiği denir. Eğriyi ortaya koyan özel noktalar: x eksenini kesim noktaları y eksenini kesim noktaları Ekstremum noktaları Dönme noktaları Asimptotlar Eğrinin karakterini belirleyen özellikler: Tanım aralığı (kümesi) Artan ya da azalan olduğu aralıklar Eğrilik yönünün yukarı ya da aşağı olduğu aralıklar Bütün eğriler asimptot oluşturmaz. D..devamı>>

TÜREV ALMA
Konu Anlatımları (0)
1. Türevin Tanımı 1 a, b birer reel sayı olmak üzere, fonksiyonu verilmiş olsun.       limiti bir reel sayı ise, bu limit değerine f fonksiyonunun x0 daki türevi denir. Ve f '(x0), Df(x0) ya da ile gösterilir. Buna göre,       x – x0 = h alınırsa x ® x0 için h ® 0 olur. Bu durumda, tanım olarak,       eşitliği de yazılabilir.   2. Türev..devamı>>

DİZİLER
Konu Anlatımları (0)
A. TANIM Tanım kümesi pozitif tam sayılar kümesi olan her fonksiyona dizi adı verilir.       fonksiyonununda,       olduğuna göre,       biçiminde yazılabilir. f fonksiyonu (dizisi) genel olarak,       biçiminde veya kısaca (an) biçiminde gösterilir. a1, dizinin 1. terimi (ilk terimi); a2, dizinin 2. terimi; a3, dizinin 3. ..devamı>>

ÇARPIM SEMBOLÜ
Konu Anlatımları (0)
A. TANIM r ile n birer tam sayı, olmak üzere,       terimlerinin çarpımını,       biçiminde gösteririz. ifadesi “k eşittir r den n ye kadar ak sayılarının çarpımı” biçiminde okunur.   B. ÇARPIM SEMBOLÜNÜN ÖZELLİKLERİ Kural Kural   Kural ..devamı>>

OLASILIK
Konu Anlatımları (0)
OLASILIK   A. OLASILIK TERİMLERİ 1. Deney Bir madeni para atıldığında yazı mı ya da tura mı geleceğini, bir zar atıldığında sonucun ne olacağını, tespit etme işlemidir. 2. Sonuç Bir deneyin her bir görüntüsüne (çıktısına) verilen isimdir. Her bir sonuç bir örnek nokta olarak da adlandırılır. 3. Örnek Uzay Bir deneyin bütün sonuçlarını eleman kabul eden kümedir. Diğer bir ifadeyle örnek noktaların tamamını eleman kabul eden kümed..devamı>>

BİNOM AÇILIMI
Konu Anlatımları (0)
TANIM n doğal sayı olmak üzere, eşitliklerine binom açılımı denir. sayılarına binom kat sayıları denir. ifadelerinin her birine terim denir. ifadesinde kat sayı, xn–1 ile yr terimin çarpanlarıdır.   Kural (x + y)n açılımında n + 1 tane terim vardır. (x + y)n açılımında her terimdeki x ve y çarpanlarının üslerinin toplamı n sayısına eşittir. (x + y)n ifadesinin kat sayılarının toplamı x ile y yerine ..devamı>>

KOMBİNASYON
Konu Anlatımları (0)
KOMBİNASYON (GRUPLAMA) olmak koşuluyla, n elemanlı bir A kümesinin r elemanlı alt kümelerinin her birine, A kümesinin r li kombinasyonu denir. n elemanlı kümenin r li kombinasyonlarının sayısı, K(n, r), Crn ya da ile gösterilir. n elemanlı kümenin r li kombinasyonlarının sayısı:       Kural   Kural n Î N olmak üzere, n elemanlı sonlu bir küme..devamı>>

PERMÜTASYON
Konu Anlatımları (0)
A. SAYMANIN TEMEL KURALI 1. Toplama Kuralı Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin elemanlarının sayısına eşittir. Sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun.       olmak üzere,         Sonuç Ayrık iki işlemden biri m yolla diğeri n yolla yapılabiliyorsa, bu işlemlerden biri veya diğeri m + n yolla yapılabilir.   2. Çarpma Kuralı ..devamı>>

LOGARİTMA
Konu Anlatımları (0)
I. ÜSTEL FONKSİYONLAR VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2y = 24 eşitliğini sağlayan y değerini bulmak için yapılan işleme üslü denklemi çözme denir. (y = 4) Buraya kadar anlatılan bilgiler 6a = 10 eşitliğini sağlayan a değerini bulmak için yeterli değildir. Bu eşitliği sağlayan a değerini bulmak için yapılan işleme logaritma alma denir.   A. ÜSTEL FONKSİYONLAR olmak üzere,       biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel fonksiyon adı verilir..devamı>>

KARMAŞIK SAYILAR
Konu Anlatımları (0)
I. KARMAŞIK SAYILAR KÜMESİ Tanım sayısına sanal sayı (imajiner sayı) birimi denir. ve ile gösterilir.   Uyarı a, b pozitif gerçel sayı ve x, y negatif gerçel sayı olmak üzere,     A. i NİN KUVVETLERİ       olmak üzere, i0 = 1 dir. i1 = i dir. i2 = –1 dir. i3 = i2 × i1 = (–1) × i = –i dir. i4 =..devamı>>

TRİGONOMETRİ 4
Konu Anlatımları (0)
TRİGONOMETRİK DENKLEMLER İçinde bilinmeyenin trigonometrik fonksiyonları bulunan, bilinmeyenin bazı değerleri için doğru olan eşitliklere, trigonometrik denklemler denir. Denklemi sağlayan değerlere, denklemin kökleri; köklerin oluşturduğu kümeye de çözüm kümesi denir. Çözüm kümesini bulmak için yapılan işlemlere de denklemi çözme denir.   A. cosx = a DENKLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Kosinüsü a olan reel sayıların, birim çemberdeki görüntüleri C ve D noktaları olsun. ..devamı>>

İçerikler, 2 sayfada gösterilmektedir.
[1] 2 » »»