Konu Anlatımları - Tarih

Bu Kategoriye Ait İçerikeri Rss İle Takip Et
Ülkeler Coğrafyası
Konu Anlatımları (0)
ÜLKELER COĞRAFYASI   AVRUPA KIT'ASI Avrupa; doğuda Asya kıt'ası, güneyde Akdeniz batıda Atlas okyanusu ve kuzeyde ise Kuzey Buz denizi ile çevrilidir. Büyük bir kısmı ova ve plâtolarla kaplı olan Avrupa'nın ortalama yükseltisi oldukça azdır. Avrupa'nın en önemli yükseltisi kıt'anın güney kısmında uzanan Alp dağlarıdır. Kıt'anın en yüksek yeri Fransa'daki Mont - Blanc (4810 metre) dağıdır. Kıt'anın kuzeyinde ise İskandinav yarımadasında Norveç ve İsveç'i..devamı>>

Atatürk İnkılapları
Konu Anlatımları (0)
ATATÜRK İNKILAPLÂRI   Atatürk İnkılâplarının Amaçları Türkiye’yi muâsır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak Modern Avrupa devletleri ile Türkiye’yi bütünleştirmek Osmanlı Devleti’nden kalmış ve halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyen müesseselerin yerine çağdaş müesseseler kurmak Türkiye’de milli egemenlik ilkesini yerleştirmek şeklinde sıralanabilir.   Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) Saltanatın kaldırılmasıyl..devamı>>

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 2
Konu Anlatımları (0)
KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ   Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi’nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması ve Mondros Ateşkes Anlaşması uyarınca Türk ordusunun terhis edilmesi Osmanlı hükümetlerinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaması İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hükümlerini tek taraflı uygulayarak A..devamı>>

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 1
Konu Anlatımları (0)
KURTULUŞ SAVAŞI'NA HAZIRLIK DÖNEMİ   Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi’nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması ve Mondros Ateşkes Anlaşması uyarınca Türk ordusunun terhis edilmesi Osmanlı hükümetlerinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaması İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hükümlerini tek taraflı uygulayarak A..devamı>>

20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
Konu Anlatımları (0)
XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU   Trablusgarp Savaşı Savaşın Nedenleri Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında; Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi için hammadde ve pazar arayışı Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı koruyamayacak durumda olması Coğrafi konumu itibariyle İtalya’ya yakın olan Trablusgarp’ın ticaret yolları üzerinde bulunması ve zengin petrol kaynaklarına sahip olmas..devamı>>

21. Yüzyıl Islahatları
Konu Anlatımları (0)
XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI   II. Mahmut Dönemi’nde Yapılan Islahatlar Sened-i İttifak (1808) Bu senet II. Mahmut ile âyânlar arasında imzalanmıştır. Âyanlarla II. Mahmut arasında Sened-i İttifak’ın yapılmasında Alemdar Mustafa Paşa önemli rol oynadı. Sened-i İttifak ile Osmanlı Devleti âyanların varlığını ve haklarını tanımıştır.   Askeri Alanda Yapılan Yenilikler Nizam-ı Cedit’in yerine Sekban-ı Cedit ismiyle yeni bir ocak kurdu. Ancak y..devamı>>

Islahat Hareketleri
Konu Anlatımları (0)
XVII. ve XVIII. YÜZYILLARDA ISLAHAT HAREKETLERİ   XVII. Yüzyıl Islahatları ve Özellikleri II. Osman Osmanlı tarihinde ilk önemli ıslahat girişimleri II. Osman döneminde (1618 - 1622) başlamıştır. II. Osman dönemi yenilikleri şunlardır: II. Osman, saray dışından evlilik yaparak sarayı halka açmıştır. Şeyhülislamın fetva vermek dışındaki yetkilerini elinden aldı. Böylece ilmiye sınıfının devlet işlerine karışması engellenmiştir. Zamanın ihtiyaçlarına göre yeni ..devamı>>

Yakın Çağ'da Avrupa Tarihi
Konu Anlatımları (0)
YAKIN ÇAĞ'DA AVRUPA TARİHİ   AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KURULMASI Bugünkü Amerika Birleşik Devletleri’nin bulunduğu topraklarda XVIII. yüzyılda İngiltere’nin 13 kolonisi bulunuyordu. 1756 - 1763 yılları arasında Fransa ile yapılan Yedi Yıl Savaşları sonucunda ekonomisi bozulan İngiltere, kolonilere sattığı ürünlere yeni vergiler koyunca Amerika’da isyan çıktı. Ortak hareket etme kararı alan koloniler 1774 ve 1776 yıllar..devamı>>

Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemi
Konu Anlatımları (0)
Osmanlı İmparatorluğu’nun Duraklama Nedenleri Merkezi Yönetimin Bozulması Osmanlı merkezi yönetiminin bozulmasında; XVII. yüzyıldan itibaren tahta çıkan padişahların devlet işlerine ilgisiz kalmaları ve ordunun başında seferlere çıkmamaları Şehzadelerin sancaklara gönderilmemesinden dolayı, devlet işlerinde yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan devletin başına geçmeleri Padişahların tecrübesizliğinden yararlanan saray kadınlarının ve ağalarının devlet yönetiminde e..devamı>>

Yeni Çağ'da Avrupa Tarihi
Konu Anlatımları (0)
YENİ ÇAĞ'DA AVRUPA TARİHİ   Coğrafi Keşifler Siyasal Nedenler Feodalitenin yıkılmasından sonra Avrupa’da güçlenen krallar, ticari alanda birbiriyle mücadeleye başladılar. Orta Avrupa ülkeleri arasında mücadeleler devam ederken, Batı Avrupa ülkeleri ise, mücadelelerini daha çok deniz aşırı alanlarda yoğunlaştırmışlardı. Amaçları; Çin ve Hindistan gibi zengin ülkelere ulaşmak ve buralardan alacakları malları Avrupa’ya taşımaktı. Avrupalı krallar dışarıdan gelen..devamı>>

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Konu Anlatımları (0)
OSMANLI KÜLTÜR ve MEDENİYETİ   Osmanlılarda Devlet Anlayışı I. Murat döneminde “devlet yönetiminin hükümdar ve oğullarına ait olduğu” kural haline gelmiştir. Fatih döneminde devletin bütünlüğünü korumak için padişahlara kardeşlerini öldürme izni verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı İmparatorluğu merkeziyetçi ve mutlakiyetçi bir karakter kazanmıştır. XVI. yüzyıl başlarında halifeliğin Osmanlı padişahlarına geçmesinden sonra Osmanlı Devleti, mutlakiyetçi ve teok..devamı>>

Osmanlı Devleti'nin Yükselme Devri
Konu Anlatımları (0)
OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DEVRİ   İstanbul’un Fethi (1453) İstanbul’un fethinde; İstanbul’a hakim olan Bizans’ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu beyliklerini kışkırtması ve Osmanlı yönetimine karşı ayaklanan şehzadeleri desteklemesi Bizans’ın Hristiyan dünyasını kışkırtarak Haçlı Seferlerine neden olması İstanbul’un kara ve deniz ticareti bakımından önemli bir coğrafi konuma sahip ..devamı>>

Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Devri
Konu Anlatımları (0)
OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞ DEVRİ   Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu İlhanlıların zayıflamasından faydalanan Osman Bey, bağımsız hareket ederek Osmanlı Devleti’ni kurmuştur (1299). Osman Gazi’nin, Ahi şeyhlerinden Edebali’nin kızıyla evlenmesi Anadolu halkı tarafından kabullenilmesini ve desteklenmesini sağlamıştır.   Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Gelişmesini Sağlayan Etkenler Osmanlı Devleti’nin kısa sürede gelişmesinde; An..devamı>>

Türkiye Tarihi
Konu Anlatımları (0)
TÜRKİYE TARİHİ   1. Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Dönemi Malazgirt Zaferi’nden sonra; Bizans’ın Anadolu’daki etkinliğini kaybetmesi Türkmenlerin gruplar halinde Anadolu’ya göç etmesi Anadolu halkının ağır vergiler ve adaletsizlikten dolayı, Bizans İmparatorluğu’ndan ve Anadolu’ya gönderdiği memurlardan memnun olmaması Anadolu Türk beyliklerinin kurulması Anadolu’nun Türkleşmesini hızlandırmıştır. ..devamı>>

Ortacağ'da Avrupa
Konu Anlatımları (0)
ORTA ÇAĞ'DA AVRUPA   Kilise ve Papalık Orta Çağ’da Katolik Kilisesi siyasal, dinsel ve ekonomik alanlarda güçlenmiştir. Katolik Kilisesi’nin güçlenmesinde; Papa’nın Avrupa krallarına taç giydirerek krallıklarını onaylaması Siyasal yapının parçalanması Skolastik düşüncenin yaygınlaşması Kilisenin kişileri dinden çıkarma (aforoz), bir bölgede yaşayanları dinsel faaliyetlerden men etme (enterdi) ve para karşılığında günah çıkarma, cennetten..devamı>>

İçerikler, 2 sayfada gösterilmektedir.
[1] 2 » »»